Domy Dzieci w pęcherach


Witajcie w CAPOW

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pęcherach jest jednostką pomocy społecznej powiatu piaseczyńskiego spełniającą zadania w zakresie wspierania rodziny i instytucjonalnej pieczy zastępczej, zapewniającą czasową opiekę i wychowanie dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną dla trzech placówek typu socjalizacyjnego (Domy Dzieci nr 2, 3, 4) i jednej placówki typu interwencyjnego (Dom Dzieci nr 1), które prowadzi powiat piaseczyński. Każda z placówek może jednocześnie zapewnić opiekę czternaściorgu wychowankom.

Centrum prowadzi także mieszkanie chronione będące formą pomocy dla osób wymienionych w art. 53 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, m.in. dla osób opuszczających pieczę zastępczą, przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę, zapewniającą warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Mieszkanie chronione w Górze Kalwarii przeznaczone jest dla trzech osób.