Deklaracja dostępności

Niniejszy serwis internetowy został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność stron internetowych. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami. Niniejsza deklaracja dotyczy momentu wdrożenia serwisu.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
HTML 5
WCAG 2.1 / WCAG 2.2 (poziom AA)

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania „Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych” z kwietnia 2019 r. Ustawa ta wskazuje, że serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA.
Serwis spełnia także zapisy dokumentów:

 • Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r.
 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
 • Inicjatywa i2010
 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ
 • Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Pęcherach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z możliwością wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Wygląd

Serwis nie blokuje mechanizmów ułatwiających przeglądanie treści przez osoby niedowidzące wbudowanych w przeglądarki internetowe:

 • zmiana wielkości czcionki do 200% bez utraty czytelności i kontekstu strony
 • zmiana kontrastu kolorystycznego, w tym poprawna obsługa systemowych motywów ciemnych
 • całość serwisu oparta na stylach CSS.

i jest wyposażony w dodatkowe mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści takie jak:

 • dedykowane menu nawigacyjne skiplinks
 • poprawne opisanie wszystkich elementów dla czytników ekranowych

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje szczegółowe dotyczące dostępności strony

 • Język stron serwisu jest prawidłowo określony w kodzie strony,
 • Tytuły stron – prawidłowo osadzone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec.
 • W całym serwisie zadbano o konsekwentną nawigację
 • Zagwarantowana jest możliwość pominięcia bloków
 • Nagłówki są prawidłowo zagnieżdżone w całym serwisie.
 • Listy są prawidłowo użyte w całym serwisie.
 • Wszystkie Formularze zostały prawidłowo zbudowane i opisane
 • Linki są prawidłowo opisane tak by informowały o swoim celu także poza kontekstem
 • Linki graficzne – prawidłowo wdrożone w całym serwisie dzięki zastosowaniu linków blokowych i ustawieniu pustych tekstów alternatywnych.
 • Nawigacja jest spójna i logiczna w całym serwisie.
 • Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
 • Fokus oraz tabindex – każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna.
 • W całym serwisie zastosowany jest kontrast wymagany standardem WCAG 2.1 na poziomie AA
 • Rozdzielenie struktury i wyglądu – strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS. Brak błędów składniowych HTML.
 • Odtwarzacze video dostosowane są dla osób korzystających wyłącznie z klawiatury
 • Wszystkie elementy graficzne mają zrozumiały tekst alternatywny lub możliwość ustawienia takiego tekstu przez redaktora.
 • Wszystkie strony mają możliwość stosowania nagłówków w prawidłowej hierarchii.
 • Serwis nie jest zbudowany na bazie tabel, traktowanych jako element konstrukcji layoutu.
 • Wszelkie mechanizmy nawigacyjne „grupy odnośników” są przedstawione za pomocą list nieuporządkowanych.
 • Kolejność nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML jest logiczna i intuicyjna.
 • Architektura informacji jest logiczna, przejrzysta, spójna i przewidywalna.
 • Elementy nawigacyjne oraz komunikaty nie polegają tylko na charakterystykach zmysłowych jak np.: kształtu, lokalizacji wizualnej lub miejsca czy dźwięku.
 • Odnośniki zamieszczone treściach artykułów odróżniają się od pozostałego tekstu nie tylko kolorem, ale i dodatkowym wyróżnieniem np. podkreśleniem.
 • Po wczytaniu strony www nie jest od razu odtwarzany dźwięk.
 • Kontrast treści w stosunku do tła wynosi co najmniej 4,5:1.
 • Serwis jest prawidłowo wyświetlany w systemowym trybie wysokiego kontrastu (system Microsoft Windows, przeglądarka Edge).
 • Typografia tekstów i kontrasty są zaprojektowane pod kątem czytelności.
 • Po powiększeniu w przeglądarce rozmiaru czcionki do 200% nie następuje utrata zawartości lub funkcjonalności serwisu.
 • Treści nie są przedstawione jedynie za pomocą grafiki, jeśli ta sama prezentacja wizualna może być zaprezentowana jedynie przy użyciu tekstu. Wyjątkiem jest tekst, który jest częścią logo lub nazwy własnej produktu.
 • Fokus jest widoczny, wzmocniony i spełnia minimalne wymagania kontrastu.
 • Wszystkie informacje, które są automatycznie przesuwane i widoczne dłużej niż 5 sekund lub automatycznie się aktualizują posiadają mechanizm, który pozwala na ich zatrzymanie lub ukrycie.
 • Odnośniki będące częścią nawigacji jak np. rozwinięcia artykułów („więcej”, „czytaj więcej”) są uzupełnione tak, aby były zrozumiałe i jednoznacznie informowały użytkownika, dokąd go zaprowadzą lub jaką akcję wykona.
 • Poza standardową nawigacją zapewniona są przynajmniej dwa sposoby odnalezienia informacji jak np. mapa strony i wyszukiwarka.
 • Zdefiniowany jest główny język dokumentu adekwatny do wersji językowej. Mechanizm edycji treści ma możliwość definiowania języka dla poszczególnych treści zamieszczonych na podstronach (atrybut lang).
 • W całym serwisie mechanizmy, które powodują przy zmianie ustawień jakiegokolwiek komponentu interfejsu użytkownika, automatyczną zmianę kontekstu.
 • Serwis zawiera mechanizm ostrzegający o otwieraniu się wybranych stron w nowym oknie.
 • Wszystkie pola formularzy są opatrzone etykietami. Etykiety jednoznacznie informują o błędach lub sukcesie po ich wypełnieniu. W przypadku wystąpienia błędów system sugeruje jego rozwiązanie.
 • W serwisie nie stosuje się rozwiązań weryfikujących i zabezpieczających opartych na mechanizmie CAPTCHA
 • Zapewniona jest całkowita zgodność ze standardami HTML i CSS całego serwisu (zarówno szablonów, jak i kodu generowanego z edytora treści, w którym pracuje redaktor).
 • Serwis może zawierać technologie wymienione w dokumentach WCAG 2.1 jako wspierające dostępność jak np.: Java Script, PDF, ARIA.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej capow@capow.com.pl, kontaktować można się także dzwoniąc na numery telefonów 601-652-387, 723-837-768. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon: 800676676
www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Na terenie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Pęcherach znajduje się 5 budynków dwukondygnacyjnych. Na teren można dostać się furtką lub bramą zamykaną i otwieraną elektronicznie. Aby wejść na teren należy na domofonie wybrać przycisk odpowiadający konkretnemu budynkowi. Domofon znajduje się na lewym słupku przy furtce:

 • Budynek Centrum Administracyjnego – należy wybrać pierwszy przycisk od góry
 • Budynek Domu Dzieci nr 4 – należy wybrać drugi przycisk od góry
 • Budynek Domu Dzieci nr 3 – należy wybrać trzeci przycisk od góry
 • Budynek Domu Dzieci nr 2 – należy wybrać czwarty przycisk od góry
 • Budynek Domu Dzieci nr 1 – należy wybrać przycisk na samym dole

Budynki usytuowane są wokół centralnego parkingu. Do każdego budynku prowadzi chodnik. Idąc chodnikiem w lewo od furtki lub bramy pierwszy budynek to Centrum Administracyjne, drugi budynek to Dom Dzieci nr 4. Trzeci budynek, znajdujący się na wprost bramy, to Dom Dzieci nr 3. Idąc dalej chodnikiem znajduje się Dom Dzieci nr 2, a następnie Dom Dzieci nr 1. Dom Dzieci nr 1 jest pierwszym budynkiem mieszkalnym po prawej stronie od furtki i bramy. Po prawej stronie posesji idąc od furtki i bramy znajduje się wiata śmietnikowa, a za nią dwa garaże.

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Pęcherach:

Do budynku Centrum Administracyjnego prowadzi jedno wejście usytuowane w centralnej części budynku od strony chodnika – wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim, osób niewidomych lub słabowidzących,

Do budynku można dojechać:

 • samodzielnie:
  • parking jest przed budynkiem, w strefie bezpłatnego parkowania,
  • przed wejściem do budynku Domu Dzieci nr 4 znajduje się jedno miejsce przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami,
  • przed wejściem do budynku Domu Dzieci nr 2 znajduje się jedno miejsce przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami,
 • środkami komunikacji publicznej:
  • dojazd autobusem komunikacji podmiejskiej: przystanek Łbiska-Szkoła 01 i Łbiska-Szkoła 02.

W budynku nie zostały zamontowane żadne systemy, które ułatwiają dostęp osobom niewidomym i słabowidzącym.

Drzwi wejściowe do budynku otwierają się na klamkę. Za drzwiami znajduje się hol, za którym, po prawej stronie, znajdują się pomieszczenia administracji w tym Kancelaria. Po przekroczeniu holu można otrzymać pomoc dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową nie mają możliwości dostępu na drugą kondygnację budynku z uwagi na brak windy lub platformy przyschodowej dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami. Osoby mogą być przyjęte w pomieszczeniu po lewej stronie budynku za holem.

Wejście do budynku, hol główny i klatki schodowe nie są specjalnie oznakowane. Osoby słabowidzące mogą poruszać się po budynku z osobą do pomocy lub z osobą z Kancelarii Centrum Administracyjnego.

Toalety w budynku nie są dostosowane do osób z niepełnosprawnościami ruchową i poruszających się na wózku.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W Centrum Administracyjnym obowiązuje zasada, że pracownicy odbierają umówionych gości z holu za wejściem do budynku.

Dom Dzieci nr 1:

Do budynku Domu Dzieci nr 1 prowadzi jedno wejście usytuowane w centralnej części budynku od strony chodnika – wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim, osób niewidomych lub słabowidzących,

Do budynku można dojechać:

 • samodzielnie:
  • parking jest przed budynkiem, w strefie bezpłatnego parkowania,
  • przed wejściem do budynku Domu Dzieci nr 4 znajduje się jedno miejsce przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami,
  • przed wejściem do budynku Domu Dzieci nr 2 znajduje się jedno miejsce przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami,
 • środkami komunikacji publicznej:
  • dojazd autobusem komunikacji podmiejskiej: przystanek Łbiska-Szkoła 01 i Łbiska-Szkoła 02.

W budynku nie zostały zamontowane żadne systemy, które ułatwiają dostęp osobom niewidomym i słabowidzącym.

Drzwi wejściowe do budynku otwierają się na klamkę. Za drzwiami znajduje się hol, za którym, po lewej stronie, znajduje się przestrzeń wspólna, a idąc w prawo po lewej stornie na końcu korytarza pokój wychowawców. Po przekroczeniu holu można otrzymać pomoc dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową nie mają możliwości dostępu na drugą kondygnację budynku z uwagi na brak windy lub platformy przyschodowej dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami. Osoby mogą być przyjęte w pomieszczeniu po lewej stronie budynku za holem.

Wejście do budynku, hol główny i klatki schodowe nie są specjalnie oznakowane. Osoby słabowidzące mogą poruszać się po budynku z osobą do pomocy lub z wychowawcą pełniącym w danym dniu dyżur.

Toalety w budynku nie są dostosowane do osób z niepełnosprawnościami ruchową i poruszających się na wózku.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W Domu Dzieci nr 1 obowiązuje zasada, że osoby nieupoważnione nie mają do niego wstępu,  a osoby umówione czekają na przyjęcie przed wejściem do budynku po poinformowaniu o swojej obecności dzwonkiem znajdującym się po prawej stronie drzwi wejściowych na ścianie budynku.

Dom Dzieci nr 2:

Do budynku Domu Dzieci nr 2 prowadzi jedno wejście usytuowane w centralnej części budynku od strony chodnika – wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim, osób niewidomych lub słabowidzących,

Do budynku można dojechać:

 • samodzielnie:
  • parking jest przed budynkiem, w strefie bezpłatnego parkowania,
  • przed wejściem do budynku Domu Dzieci nr 4 znajduje się jedno miejsce przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami,
  • przed wejściem do budynku Domu Dzieci nr 2 znajduje się jedno miejsce przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami,
 • środkami komunikacji publicznej:
  • dojazd autobusem komunikacji podmiejskiej: przystanek Łbiska-Szkoła 01 i Łbiska-Szkoła 02.

W budynku nie zostały zamontowane żadne systemy, które ułatwiają dostęp osobom niewidomym i słabowidzącym.

Drzwi wejściowe do budynku otwierają się na klamkę. Za drzwiami znajduje się hol, za którym, po lewej stronie znajduje się przestrzeń wspólna, a idąc w prawo po lewej stornie na końcu korytarza pokój wychowawców. Po przekroczeniu holu można otrzymać pomoc dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową nie mają możliwości dostępu na drugą kondygnację budynku z uwagi na brak windy lub platformy przyschodowej dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami. Osoby mogą być przyjęte w pomieszczeniu po lewej stronie budynku za holem.

Wejście do budynku, hol główny i klatki schodowe nie są specjalnie oznakowane. Osoby słabowidzące mogą poruszać się po budynku z osobą do pomocy lub z wychowawcą pełniącym w danym dniu dyżur.

Toalety w budynku nie są dostosowane do osób z niepełnosprawnościami ruchową i poruszających się na wózku.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W Domu Dzieci nr 2 obowiązuje zasada, że osoby nieupoważnione nie mają do niego wstępu a osoby umówione czekają na przyjęcie przed wejściem do budynku po poinformowaniu o swojej obecności dzwonkiem znajdującym się po prawej stronie drzwi wejściowych na ścianie budynku.

Dom Dzieci nr 3:

Do budynku Domu Dzieci nr 3 prowadzi jedno wejście usytuowane w centralnej części budynku od strony chodnika – wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim, osób niewidomych lub słabowidzących,

Do budynku można dojechać:

 • samodzielnie:
  • parking jest przed budynkiem, w strefie bezpłatnego parkowania,
  • przed wejściem do budynku Domu Dzieci nr 4 znajduje się jedno miejsce przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami,
  • przed wejściem do budynku Domu Dzieci nr 2 znajduje się jedno miejsce przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami,
 • środkami komunikacji publicznej:
  • dojazd autobusem komunikacji podmiejskiej: przystanek Łbiska-Szkoła 01 i Łbiska-Szkoła 02.

W budynku nie zostały zamontowane żadne systemy, które ułatwiają dostęp osobom niewidomym i słabowidzącym.

Drzwi wejściowe do budynku otwierają się na klamkę. Za drzwiami znajduje się hol, za którym, po lewej stronie, znajduje się przestrzeń wspólna, a idąc w prawo po lewej stornie na końcu korytarza pokój wychowawców. Po przekroczeniu holu można otrzymać pomoc dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową nie mają możliwości dostępu na drugą kondygnację budynku z uwagi na brak windy lub platformy przyschodowej dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami. Osoby mogą być przyjęte w pomieszczeniu po lewej stronie budynku za holem.

Wejście do budynku, hol główny i klatki schodowe nie są specjalnie oznakowane. Osoby słabowidzące mogą poruszać się po budynku z osobą do pomocy lub z wychowawcą pełniącym w danym dniu dyżur.

Toalety w budynku nie są dostosowane do osób z niepełnosprawnościami ruchową i poruszających się na wózku.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W Domu Dzieci nr 3 obowiązuje zasada, że osoby nieupoważnione nie mają do niego wstępu a osoby umówione czekają na przyjęcie przed wejściem do budynku po poinformowaniu o swojej obecności dzwonkiem znajdującym się po prawej stronie drzwi wejściowych na ścianie budynku.

Dom Dzieci nr 4:

Do budynku Domu Dzieci nr 4 prowadzi jedno wejście usytuowane w centralnej części budynku od strony chodnika – wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim, osób niewidomych lub słabowidzących,

Do budynku można dojechać:

 • samodzielnie:
  • parking jest przed budynkiem, w strefie bezpłatnego parkowania,
  • przed wejściem do budynku Domu Dzieci nr 4 znajduje się jedno miejsce przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami,
  • przed wejściem do budynku Domu Dzieci nr 2 znajduje się jedno miejsce przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami,
 • środkami komunikacji publicznej:
  • dojazd autobusem komunikacji podmiejskiej: przystanek Łbiska-Szkoła 01 i Łbiska-Szkoła 02.

W budynku nie zostały zamontowane żadne systemy, które ułatwiają dostęp osobom niewidomym i słabowidzącym.

Drzwi wejściowe do budynku otwierają się na klamkę. Za drzwiami znajduje się hol, za którym, po lewej stronie, znajduje się przestrzeń wspólna, a idąc w prawo po lewej stornie na końcu korytarza pokój wychowawców. Po przekroczeniu holu można otrzymać pomoc dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową nie mają możliwości dostępu na drugą kondygnację budynku z uwagi na brak windy lub platformy przyschodowej dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami. Osoby mogą być przyjęte w pomieszczeniu po lewej stronie budynku za holem.

Wejście do budynku, hol główny i klatki schodowe nie są specjalnie oznakowane. Osoby słabowidzące mogą poruszać się po budynku z osobą do pomocy lub z wychowawcą pełniącym w danym dniu dyżur.

Toalety w budynku nie są dostosowane do osób z niepełnosprawnościami ruchową i poruszających się na wózku.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W Domu Dzieci nr 4 obowiązuje zasada, że osoby nieupoważnione nie mają do niego wstępu a osoby umówione czekają na przyjęcie przed wejściem do budynku po poinformowaniu o swojej obecności dzwonkiem znajdującym się po prawej stronie drzwi wejściowych na ścianie budynku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-11-26
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-08-05
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.