Klauzula informacyjna, polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), zwane dalej RODO.

Administrator Danych

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85, 05-502 Piaseczno, w imieniu którego działa Dyrektor Katarzyna Holc. Kontakt z Dyrektorem: tel.: 601 652 387, mail: k.holc@capow.com.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych z panem Jakub Zawłocki na nr tel. 791 611 811, za pomocą poczty elektronicznej: j.zawlocki@iod.piaseczno.pl lub pisemnie na adres: Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85, 05-502 Piaseczno.

Cel przetwarzania danych

Pani/Pana/Wychowanka dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e oraz art. 9 ust. 1 lit. g Rozporządzenia RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia określonej sprawy. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej jest obligatoryjne.

Udostępnianie danych osobowych

Pani/Pana/Wychowanka dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Przechowywane danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz po jego realizacji przez okres wskazany przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Prawa podmiotów danych

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

 • na podstawie art. 15 RODO dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczących,
 • na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych jej dotyczących za wyjątkiem przewidzianym 3 lit. b, c, d lub e tego przepisu,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 • na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, za wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,
 • rodzicom / opiekunom prawnym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Wycofanie zgody

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby   (art.6 ust.1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z obowiązującym prawem. Odmowa podania danych osobowych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia danego wniosku, decyzji.

Wniesienie skargi na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, osoba której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

Przekazywane i przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do krajów trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies

Powiat Piaseczyński przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.piaseczno.pl oraz jednostek podległych. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów statystycznych oraz do administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację odwiedzających  nas użytkowników. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedz
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Gminy nastąpiło przez odnośni
 • informacje o przeglądarce użytkownika

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi gminne strony. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Biura. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Powiatu piaseczyńskiego

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w gminnych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

 • świadczenia usług informacyjnych;
 • dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;

 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.
 • administracyjne – umożliwiające właściwe administrowanie serwisem

Inne technologie

Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage Object (LSO), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. LSO to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działająca w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage Object są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.
Podkreślamy, że używamy tej technologii wyłącznie dla wygody naszych użytkowników i w celu świadczenia im usług na jak najwyższym poziomie.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Gdzie szukać pomocy

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Niepożądane treści

W naszych serwisach nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołują do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. Nie ma tu pornografii, materiałów nagannych moralnie, treści uważanych powszechnie za nieetyczne czy obelżywe.

Odnośniki do innych stron

Nasz serwis internetowy zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Powiatu piaseczyńskiego i jednostek podległych.